Statuten Volleybalvereniging Oudehaske

Download PDF bestand met Statuten: Statuten Volleybalver. Oudehaske


Statuten Volleybalvereniging Oudehaske

Op heden de elfde mei negentienhonderd negen en zeventig, zijn voor mij, Adriaan Koopmans, notaris ter standplaats Joure, verschenen:
1.de Heer Peter Hofstee, drukker, wonende te Oudehaske, Jousterweg 76, geboren op vier en twintig mei negentienhonderd vier en veertig;
2.de Heer Folkert Semplonius, Veehouder, wonende te Oudehaske, Julianastraat 4, geboren op vijf juli negentienhonderd veertig.

De comparanten,die respektievelijk zijn voorzitter en sekretaris van de te Oudehaske gevestigde Vereniging: “Volleybalvereniging Oudehaske”,verklaarden dat in de algemene vergadering van genoemde vereniging, gehouden op negentien april negentienhonderd negen en zeventig,is besloten de statuten te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen en dat de comparanten zijn gemachtigd deze statutenwijziging notarieel te doen verlijden.

Van gemeld besluit blijkt uit een uittreksel uit de notulen van genoemde vergadering, dat door de sekretaris is ondertekend en dat aan deze akte wordt vastgehecht.

De gewijzigde statuten zullen luiden alsvolgt:

S t a t u t e n.

Naam en zetel.

De vereniging draagt de naam: “VOLLEYBALVERENIGING OUDEHASKE”.

Zij is gevestigd te OUDEHASKE.

Duur

Artikel 2.
1.De vereniging is opgericht te Oudehaske op zeventien augustus negentienhonderd acht veertig en is aangeaan voor onbepaalde tijd.
2.Het verenigingsjaar loopt van èèn juli tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Doel.

Artikel 3.

De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van de volleybalsport te bevorderen in de ruimste zin genomen.

Artikel 4.

Zij tracht dit doel langs wettige weg te bereiken en wel door:
A.aansluiting bij de Nederlandse Volleybal Bond;
B.het maken van propaganda voor de volleybalsport in woord, en geschrift en daad;
C.het organiseren van wedstrijden;
D.het behartigen van de belangen van haar leden;
E.alle andere wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk zijn.

Leden.

Artikel 5.
1.De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en ondersteunende leden.
2.Gewone leden zijn zij, die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
3.Jeugdleden zijn zij, die op één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
4.Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging dan wel jegens de volleybalsport in het algemeen door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.
5.Ondersteunende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbonden hebben tot het storten van een jaarlijkse bijdrage en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Artikel 6.
1.Als gewoon lid en jeugdlid kan men worden toegelaten door een schriftelijk verzoek dienaangaande bij het bestuur in te dienen. Het bestuur beslist over toelating. Bij niet-toelating informeert het bestuur bij de eerstvolgende gelegenheid de algemene vergadering over haar beweegreden. De algemene vergadering kan alsnog tot toelating besluiten.
2.Ereleden worden op voorstel van het bestuur of van één/tiende gedeelte van de tot stemmen gerechtigde leden door de algemene vergadering benoemd.
3.Ondersteunend lid wordt men door schriftelijke aanmelding bij het bestuur dat over de toelating beslist. De algemene vergadering stelt, op voordracht van het bestuur, de hoogte van de minimale geldelijke bijdrage vast.

Schorsing

Artikel 7.

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste twee maanden, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt. Het bestuur brengt de betrokkene per aangetekend schrijven op de hoogte van de schorsing. Gedurende de periode van schorsen vervallen de rechten, voortvloeiend uit het lidmaatschap.

Artikel 8.

De betrokkene kan binnen twee weken na ontvangst van kennisgeving van schorsing in beroep komen bij de kommissie van beroep als bedoeld in artikel 19. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft hij geschorst.

Artikel 9.
1. Het lidmaatschap eindigt:

A. door de dood van het lid;
B. door opzegging door het lid;
C. door opzegging door de vereniging;
D. door ontzetting.
2.Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de sekretaris.
Deze kennisgeving dient vier weken voor het einde van het verenigingsjaar in het bezit te zijn van de sekretaris.
3.Opzegging door de vereniging vindt plaats wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4.Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat de betrokkene ten spoedigste schriftelijk op de hoogte stelt van het besluit onder opgaaf van redenen. Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving kan de betrokkene in beroep gaan bij de kommissie van Beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.
5.Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse geldelijke bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Er bestaat geen recht op reduktie.

Geldmiddelen.

Artikel 10.
1.De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: Kontributies van de gewone leden en de jeugdleden,uit de bijdragen van de ondersteunende leden, uit verkrijging krachtens erfstellingen, legaten, en schenkingen, uit subsidies en tenslotte uit andere,toevallige baten.
2.De hoogte van de kontributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur.

Bestuur.

Artikel 11.
1.Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2.De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de gewone leden benoemd.
3.De voorzitter, sekretaris en penningmeester worden in funktie gekozen.
4.De bestuursleden treden om de twee jaar af volgens een door het bestuur op te maken rooster, met dien verstande,dat nimmer de sekretaris en penningmeester gelijktijdig aftreden. Allen zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 12.
1.Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter tezamen met de sekretaris vertegenwoordigen de vereniging in- en buiten rechte.
2.Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
3.Voor het aangaan van geldlenningen, voor het kopen,vervreemden of bezwaren, verhuren of huren van onroerend goed, voor het aangaan van een sponsorkontrakt behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

Algemene vergadering.

Artikel 13.
1.Binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
2.De kaskommissie, ingesteld conform het bepaalde in artikel 14, lid 2 brengt de vergadering verslag uit van haar bevindingen.
3.Zij heeft recht op inzage van alle door haar gewenste stukken van de vereniging.
4.Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag alsmede de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

Artikel 14.
1.Behalve de in artikel 13 genoemde jaarvergadering kan het bestuur nog een algemene ledenvergadering bijeenroepen en wel bij voorkeur in de maanden maart of april.
2.Op de agenda van deze vergadering zal in elk geval staan de behandeling van de begroting, het vaststellen van de kontributie en het benoemen van de kaskommissie.

Artikel 15.
1.De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van twee weken. De bijeenroeping vindt plaats door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. Bij de konvokatie worden tevens de agendapunten vermeld.
2.Bovendien is het bestuur gehouden een algemene vergadering bijeen te roepen , wanneer tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het inbrengen van één/tiende der stemmen in de algemene vergadering, daartoe een verzoek indient. Deze vergadering wordt binnen vier weken na een daartoe strekkend verzoek gehouden. Indien aan het verzoek tot bijeenroepen binnen veertien dagen na binnenkomst van dat verzoek door het bestuur geen gevolg is gegeven, zullen de verzoekers zelf tot bijeen roeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur een algemene vergadering bijeenroept.

Artikel 16.
1.Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering.
2.De gewone leden hebben één stem.Jeugdleden hebben geen stemrecht.
3.Ereleden hebben een adviserende stem, tenzij zij tevens gewoon lid zijn. Ondersteunende leden hebben geen stem.
4.Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
5.Over alle voorstellen betreffende zaken wordt bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6.Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der stemmen op zich verenigd. Heeft niemand die meerderheid verkregen dan wordt een tweede stemming gehouden tussen twee personen, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is vervolgens hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
7.Onder stemmen in deze statuten worden verstaan geldige uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het lid ondertekende stemmen.

Artikel 17.

De voorzitter leidt alle vergaderingen. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door een ander bestuurslid.

Artikel 18.

Het bestuur kan zich laten bijstaan door kommissies. De algemene vergadering benoemt deze kommissies.

Kommissie van Beroep.

Artikel 19.

In de jaarvergadering benoemt de algemene vergadering een kommissie van beroep, op voordracht van het bestuur. De kommissie zal bestaan uit drie leden. De leden treden om de twee jaar af en zijn terstond herkiesbaar.

Statutenwijziging.

Artikel 20.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste twee/derde van de leden aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 21.

Is het artikel 20 genoemde quotum niet aanwezig, dan wordt binnen acht dagen een nieuwe vergadering uitgeschreven,uiterlijk te houden dertig dagen na de eerste vergadering,waar tot statutenwijzigingen kan worden besloten met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 22.
1.De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
2.De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de kamer van Koophandel Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

Artikel 23.

In gevallen waarin de statuten niet voorzien beslist het bestuur.

Artikel 24.
1.Tot ontbinding van de vereniging kan niet worden overgegaan dan nadat op een daartoe belegde algemene vergadering tenminste twee/derde van de tot stemmen gerechtigde leden in een vergadering, waar in tenminste drie/vierde van de tot stemmen gerechtigde leden aanwezig is, zich daarover heeft uitgesproken.
2.Bij gebreke van het quotum geldt het bepaalde artikel 21, zij het dan met betrekking tot de ontbinding.
3.Het bestuur is belast met de liquidatie van de vereniging. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.

Artikel 25.
1.De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven over het lidmaatschap, de kontributieinning, de werkzaamheden van het bestuur, strafprocedures, het instellen van kommissies, de vergaderingen en alle andere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2.Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die strijdig zijn met de wet of de statuten.
3.Wijzigen van het huishoudelijk reglement vindt plaats met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Tenslotte verklaren de comparanten, dat thans als bestuurders zullen fungeren:

A. Voorzitter: de comparant sub 1 genoemd;

B. sekretaris: de comparant sub 2 genoemd.

De comparanten zijn mij ,notaris,bekend. Waarvan akte, in minuut, is verleden te Joure op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgaven van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. P. Hofstee, F. Semplonius, A. Koopmans.


HOME

Archieven

Tweets