Huishoudelijk Reglement – (Nov-2017)

Download PDF bestand met Huishoudelijk Reglement: Huishoudelijk Reglement (Nov-2017)


Huishoudelijk reglement – 2017

Jaarvergadering

Betreft aanvulling op artikel 13, punt 1 in de statuten.

Daar er op bijna elke avond van de week trainingen/wedstrijden plaatsvinden, wordt de jaarvergadering zo mogelijk in de herfst (school) vakantie gehouden. In deze week wordt er niet getraind en heeft iedereen de gelegenheid de jaarvergadering te bezoeken.

Eventueel kunnen we een digitale ledenvergadering organiseren. Via een email worden de leden geïnformeerd over de Jaarvergadering en de benodigde stukken worden gedurende 1 week op de website van onze vereniging gezet. Als men ook nog inzage wil in de financiële stukken dan zijn die in te zien bij de penningmeester.

Contributie

Betreft aanvulling op artikel 10 in de statuten.
 • Ieder lid die deelneemt aan competitiewedstrijden is volledig contributie verschuldigd.
 • Ieder lid die alleen aan de trainingen deelneemt wordt gerekend tot de recreanten.
 • De contributie wordt in twee termijnen in rekening gebracht via een automatische incasso.
 • Bij betaling van de contributie per factuur wordt voor een geheel jaar in een keer betaald.
  • binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur moet de contributie worden overgemaakt op de bankrekening van de vereniging.
  • In overleg met de penningmeester is er de mogelijkheid om per kwartaal of half jaar te betalen.

Seniorleden – Jeugdleden

Jeugdleden zijn leden die op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen 18 jaar zijn. Seniorleden zijn leden die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn.

Gezinskorting

Indien er 3 of meer personen van één gezin lid zijn van de vereniging, komt dit gezin in aanmerking voor gezinskorting. De 2 oudste leden betalen het volle tarief, de overige 50% van hun contributie.

Acties

Om de contributie op een aanvaardbaar peil te houden organiseert de vereniging diverse Sponsor acties. Ieder lid dient zijn medewerking aan deze acties (werkzaamheden) te verlenen, zodat we met zijn allen aanvullende middelen kunnen ophalen.

Opzeggen Lidmaatschap

Betreft aanvulling op artikel 9, opzegging door het Lid, in de statuten.
 • Het verenigingsjaar loopt van 01 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
 • Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat, voor het einde van het verenigingsjaar. Bij niet tijdig opzeggen is de volledige contributie verschuldigd, er vind geen restitutie plaats.
 • We vragen vriendelijk een reden c.q. toelichting te geven bij opzeggen van het lidmaatschap.

 Trainingen en Competitie

trainingen

 • De trainingen beginnen na de zomervakantie, in de week dat ook de basisscholen weer beginnen. Ze worden gegeven tot veelal de maand mei.
 • Er zijn in beginsel geen trainingen tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen.

 Afmelden training

Indien men verhinderd is een training te bezoeken, dient men zich tijdig af te melden bij de train(st)er.

 Competitie-wedstrijden

  Afmelden wedstrijd

Indien men verhinderd is een wedstrijd te spelen, dient men zich zo vroeg mogelijk af te melden bij de aanvoerder en/of coach. Indien mogelijk tenminste één week voor de betreffende wedstrijd.

Huishoudelijk Reglement 2017

HOME

Archieven

Tweets